04-04-2013
Drukuj

Regulamin

Regulamin korzystania z Prawniczego Serwisu Internetowego MJ Creation Sp. z o. o. – www.portalspadkowy.pl

(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 22 grudnia 2014 r.)

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Portal www.portalspadkowy.pl jest serwisem internetowym, którego Administratorem jest Spółka działająca pod firmą MJ CREATION Sp. z o. o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000454452, posługująca się numerem NIP 5252549573, REGON 146579001 (dalej zwana: „Administratorem).
 2. Regulamin określa rodzaj, warunki oraz zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora, zasady korzystania z Serwisu internetowego www.portalspadkowy.pl (dalej: „Serwis”), jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator udostępnia Użytkownikowi Regulamin nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pod adresem www.portalspadkowy.pl, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§ 2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innych ustaw.

 

Definicje

§ 3.

Użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć następująco:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu;
 2. Administrator – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą MJ CREATION Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie - właściciel Serwisu;
 3. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Administratora, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu;
 4. Konto Użytkownika - prowadzone dla Użytkownika przez Administratora, pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika, pozwalające m. in. na odtworzenie zamówionych przez Użytkownika w ramach abonamentu wzorów dokumentów, E-booków, artykułów oraz filmów video;
 5. Pakiet „Wsparcie spadkowe”– odpłatna usługa umożliwiająca dostęp przez określony czas do opublikowanych, odpłatnych treści i usług Serwisu z wyłączeniem usługi „e- porada”. Zakres treści i usług  dostępnych w pakiecie jest wskazany na stronach Serwisu i obejmuje dostęp do  dokumentów, w tym wzorów pozwów, E-booków, wideoporadników, kalkulatora spadkowego. Cena usługi jest wskazana na stronach internetowych Serwisu.
 6. Wzory dokumentów – usługa umożliwiająca dostęp do nieodpłatnych bądź odpłatnych w ramach abonamentu – „Pakiet wsparcie spadkowe” wzorów dokumentów, w tym pozwów umieszczonych w Serwisie;
 7. E-porada – odpłatna usługa polegająca na udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Użytkownika konkretne pytanie, wysłane drogą elektroniczną oraz na przedstawieniu możliwych sposobów postępowania, niewymagająca dogłębnej analizy całego stanu faktycznego Użytkownika, sporządzana na podstawie aktualnego stanu prawnego, wskazań doktryny i orzecznictwa oraz ewentualnie na podstawie przesłanych przez Użytkownika w formie elektronicznej dokumentów. Usługa „e-porada” jest indywidualnie wyceniana przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i realizowana po uzyskaniu akceptacji zaproponowanej wyceny przez Użytkownika;
 8. Kalkulator spadkowy –odpłatna usługa odpłatna, umożliwiająca wykonanie przykładowej symulacji wysokości alimentów, które mogą przysługiwać danej osobie w zależności od podanego przez Użytkownika stanu faktycznego. Dostęp do usługi możliwy po wykupieniu Pakietu „Wsparcie spadkowe”
 9. E-booki – odpłatna usługa, polegająca na uzyskaniu dostępu do utworu w wersji elektronicznej opublikowanego w Serwisie w zakładce „E-booki” oraz na możliwości jego pobrania na dysk lokalny komputera Użytkownika. Cennik za usługę zamieszczony jest na stronach internetowych Serwisu.
 10. Filmy –odpłatna bądź bezpłatna usługa, polegająca na uzyskaniu dostępu do utworu w postaci filmu wideo. Użytkownik uzyskuje dostęp do usługi po wykupieniu dostępu do jednego konkretnego filmu wideo bądź po wykupieniu pakietu „Wsparcie spadkowe”. Cennik za usługę zamieszczony jest na stronach internetowych Serwisu.

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 4.

 1. Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami, cennikiem oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia  niniejszego Regulaminu.
 2. Usługi poprzez Serwis Administrator będzie świadczył osobiście, jak również przy pomocy prawników przez niego zatrudnionych lub nim współpracujących, kancelarii, w szczególności przy pomocy radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich lub aplikantów adwokackich.
 3. Usługi w ramach Serwisu, dla świadczenia których niezbędny jest bezpośredni kontakt Administratora z Użytkownikiem, w szczególności usługa „e-porada” są świadczone wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00.
 4. Przy świadczeniu usług na podstawie niniejszego Regulaminu, radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy stosują się do postanowień Kodeksu Etyki Radców Prawnych (dostępny na stronach Krajowej Izby Radców Prawnych: www.kirp.pl), zaś adwokaci oraz aplikanci adwokaccy stosują się do postanowień Kodeksu Etyki Adwokackiej (dostępny na stronach Naczelnej Rady Adwokackiej:www.nra.pl).
 5. Administrator oraz osoby, przy pomocy których Administrator świadczy usługi dokładają należytej staranności w celu udzielenia Użytkownikowi wyczerpującej informacji prawnej na podstawie przedstawionych danych lub dokumentów oraz w celu wykonania innych usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez Użytkownika na skutek działań podejmowanych przez niego na podstawie udzielonej informacji prawnej, chyba że szkoda jest skutkiem braku należytej staranności po stronie Administratora lub osób działających w jego imieniu.

 

Ochrona danych osobowych

§ 5.

 1. Korzystając z usług świadczonych przez Serwis, Użytkownik wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Serwis, a także
  2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis oraz w celach statystycznych.
 1. Użytkownik, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody, może wyrazić zgodę na:
  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i reklamy,
  2. rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych na Koncie w sieci Internet, w sposób określony w Polityce prywatności Serwisu.
 1. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej.
 1. Administrator, będący również administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 i 2 jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. ze zm.) oraz niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. W rozumieniu powyższej ustawy oraz niniejszego Regulaminu, ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki (przedsiębiorstwa).
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Administrator nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora następujących danych technicznych i technologicznych:
  1. adres IP,
  2. wywołany adres internetowy (URL),
  3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) służących do prawidłowego świadczenia usług przez Administratora. Szczegółowe dane o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies oraz możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi zostały zawarte w Polityce prywatności.
 2. Administrator prowadzi zbiór danych osobowych Użytkowników serwisu. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu

§ 6.

 1. Usługi świadczone przez Administratora mogą mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny i mogą polegać w szczególności na:
  1. udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub w części nieodpłatnych zasobów Serwisu;
  2. udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części odpłatnych zasobów Serwisu tj. usługi „E-booki”, „Wzory dokumentów”, „Wideoporadniki”, „Kalkulator spadkowy” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w zawartej umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną – dostęp abonamentowy Pakiet „Wsparcie spadkowe”,  umożliwieniu korzystania z usługi „E-porada" na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zawartej umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Usługami nieodpłatnymi są: rejestracja w Serwisie, dostęp do forum dyskusyjnego,  wycena usługi „e-porada” oraz dostęp do innych treści Serwisu, co do których Serwis nie wymaga wniesienia odpłatności.
 2. Cenniki usług „E-booki", „Wzory dokumentów", oraz cennik pakietów, w których sprzedawane są inne usługi umieszczone są na stronach Serwisu.
 3. Aktualny na chwilę składania zamówienia cennik jest częścią umowy zawieranej przez Użytkownika z Administratorem.

 

Zakładanie Konta Użytkownika

§ 7.

 1. W celu uzyskania dostępu do wybranej części zasobów Serwisu założyć konto Użytkownika na stronie Serwisu oraz zamówić i wykupić wybraną usługę na określony przez Użytkownika okres.
 2. Rejestracja:
  1. Aby zarejestrować się i złożyć zamówienie na usługę płatną, należy w zakładce „Załóż konto” wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować niniejszy Regulamin.
  2. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą. Dane wpisane w sekcji „Faktury" będą źródłem danych do wystawionej Użytkownikowi faktury, w przypadku zaznaczenia opcji „chcę otrzymać fakturę VAT" podczas składania zamówienia.
  3. Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny przesyłany jest do Administratora oraz zapisywany w bazie danych Serwisu.
  4. Na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres E-mailowy, system wysyła potwierdzenie rejestracji w Serwisie z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji.
  5. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do swojego konta, gdzie może składać zamówienia, pobierać zamówione usługi.
  6. Zamówienia zapisywane są na koncie Użytkownika oraz drogą elektroniczną przesyłana jest do nich informacja określająca zasady wniesienia opłaty. Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, których dotyczy złożone zamówienie. Usługa aktywowana jest z chwilą uznania konta bankowego Administratora.
 1. W celu zlecenia wyceny usługi „e-porada" rejestracja Użytkownika nie jest konieczna. Użytkownik może skorzystać z niniejszej usługi za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie Serwisu.
 2. Dostęp do konta Użytkownika jest uruchamiany automatycznie po zarejestrowaniu, natomiast dostęp do całości Serwisu, w przypadku dokonania płatności za pomocą internetowego przelewu bankowego, jest uruchamiany z chwilą uznania konta bankowego/przekazu pocztowego Administratora kwotą, która odpowiada cenie wybranej przez Użytkownika usłudze. Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranych zasobów po wpisaniu identyfikatora i hasła w oknie logowania umieszczonym na witrynie Serwisu.
 3. Zalogowanie się do Konta Użytkownika w Serwisie, dokonane po uiszczeniu płatności za wybraną przez Użytkownika usługę lub rozpoczęcie korzystania z zamówionej usługi, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do danych podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym przy zawarciu umowy, a w razie zaistnienia błędu przy wprowadzaniu tych danych, Użytkownikowi przysługuje prawo do ich skorygowania. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym należy:
  1. Zalogować się w serwisie www.portalspadkowy.pl i przejść do Konta Użytkownika;
  2. Następnie wybrać zakładkę „Edycja profilu" - gdzie edytowane są wszystkie dane wprowadzone do wniosku przy zawieraniu umowy;
  3. Po dokonaniu zmian Użytkownik zatwierdza je poprzez wybranie opcji „Zapisz”.

 

Inne usługi nieodpłatne

§ 8.

Administrator zastrzega, że treść artykułów prawniczych, pytań i odpowiedzi zamieszczonych w Serwisie oraz treść aktów prawnych może podlegać dezaktualizacji ze względu na dokonywanie zmian w prawie oraz orzecznictwie sądów. W przypadku wątpliwości co do aktualności stanu prawnego zaleca się skorzystanie z usługi odpłatnej.

 

Płatności

§ 9.

 1. Usługi nie obejmują kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Administratora. Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

       2. Usługa może zostać opłacona za pomocą przelewu bankowego, przy pomocy systemu PayU.

 

e-porada

§10.

 1. W ramach usługi odpłatnej „e-porada", informacja prawna jest sporządzana w terminie adekwatnym do stopnia skomplikowania przedstawionego przez Użytkownika stanu faktycznego i związanego z nim stanu prawnego oraz nakładu pracy prawnika w celu przygotowania pełnego i rzetelnego opracowania przedstawionego zagadnienia, jednak nie dłuższym niż 4 dni robocze.
 2. W przypadku skierowania zapytania o wycenę usługi „e-porada” w dni robocze od poniedziałku do piątku (dni robocze), w godzinach od 9:00 – 17:00, Użytkownik w ciągu 24 godzin od skierowania w/w zapytania otrzymuje informację zwrotną dotyczącą wyceny usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Przy dokonywaniu wyceny usługi uwzględniany jest nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika.
 3. W przypadku upływu terminu wskazanego w ust. 2 w sobotę lub dzień uznawany ustawowo za wolny od pracy, Użytkownik w najbliższym dniu roboczym od skierowania w/w zapytania otrzymuje informację zwrotną dotyczącą wyceny usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Dokonując wyceny usługi uwzględniany jest nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika.
 4. W przypadku konieczności przedstawienia dodatkowych informacji, wyjaśnień, materiałów lub dokumentów, Użytkownik przedstawi je na prośbę Administratora. W takiej sytuacji, czas uzgodniony na wykonanie usługi ulega przedłużeniu o okres oczekiwania Administratora na dodatkowe informacje, wyjaśnienia, materiały lub dokumenty.
 5. Zadawanie przez Użytkownika dodatkowych pytań związanych z usługą oraz doprecyzowanie informacji niezbędnych do sporządzenia informacji prawnej będzie dokonywane za pośrednictwem konta Użytkownika bądź drogą mailową na adres: kontakt@portalspadkowy.pl.
 6. Informacja prawna, po jej wykonaniu, będzie przesłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres E-mail w formie pliku w postaci „.doc”, ".docx" lub „.pdf”.
 7. Administrator zastrzega, że nie świadczy usług jako kancelaria adwokacka, radcowska, notarialna czy kancelaria doradztwa podatkowego. Informacje prawne i inne dokumenty sporządzane są przez prawników współpracujących z Serwisem.
 8. W ramach wyceny mieści się możliwość doprecyzowania kwestii budzących wątpliwości czy też niezrozumiałych dla Użytkownika, pozostających w związku z informacją prawną i opartych na pierwotnym stanie faktycznym. Odpowiedzi na doprecyzowania udzielane są w terminie do 3 dni roboczych od daty skierowania zapytania przez Użytkownika serwisu. Administrator zastrzega sobie możliwość wyceny odpowiedzi na doprecyzowanie, a także możliwość przygotowania doprecyzowania w terminie wskazanym w ust. 1 w przypadku skierowania przez Użytkownika żądania doprecyzowania po upływie miesiąca od dnia wykonania usługi bądź w przypadku, gdy doprecyzowaniu ze względu na swój stopień skomplikowania, konieczność zapoznania się z dokumentami wymaga dużego nakładu pracy prawnika.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wyceny usługi „e-porada” w przypadku pytania o charakterze pozaprawnym, zgłoszenia przez Użytkownika żądania przygotowania dokumentu, umowy lub pisma procesowego oraz jeśli z opisu sytuacji i załączonych materiałów nie możliwe będzie przygotowanie odpowiedzi. W takim przypadku Administrator bez zbędnej zwłoki poinformuje o niemożności przygotowania informacji prawnej i może wskazać Użytkownikowi inny sposób lub osoby, za pomocą których będzie możliwa realizacja danej usługi.
 10. Administrator może odmówić wykonania usługi „e-porada” także wtedy, gdy stopień skomplikowania sprawy wyklucza możliwość udzielenia informacji prawnej na podstawie informacji i dokumentów przedstawionych przez Użytkownika lub forma usługi e-porada uniemożliwia udzielenia Użytkownikowi pełnej, rzetelnej odpowiedzi, jeżeli Administrator nie dysponuje wiedzą lub doświadczeniem specjalistycznym do wykonania danej usługi lub jeżeli wykonanie usługi skutkowałoby powstaniem po stronie Administratora lub którejkolwiek współpracujących z nim osób konfliktu interesów. W takiej sytuacji, Administrator bez zbędnej zwłoki poinformuje Użytkownika o zachodzących okolicznościach i może wskazać Użytkownikowi inny sposób lub osoby, za pomocą których będzie możliwa realizacja danej usługi.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi lub odmowy wyceny usługi, jeśli pytanie będzie dotyczyło rozwiązania zadań o charakterze edukacyjnym na studiach na kierunku prawo, administracja czy też na aplikacjach prawniczych itp. W takiej sytuacji zachodzi bowiem obawa o nieuprawnione wykorzystanie odpowiedzi na pytanie czy też treści informacji prawnej z naruszeniem praw autorskich Serwisu.

12. Pytania przesłane w inny sposób niż za pomocą usługi „e-porada” nie będą akceptowane przez Administratora.

§ 11.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. odesłania zapytania w ramach usługi „e-porada” wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi bądź sporządzenie;
  2. wskazania treści znajdujących się na stronach serwisu, w których według Administratora znajduje się odpowiedź na zadane pytanie i w ten sposób udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie w ramach usługi „e-porada”;
  3. odmowy udzielenia odpowiedzi na przedstawiony problem prawny w sytuacjach wskazanych w § 10.

2. Informacji, o których mowa w pkt 1 – 3 powyższego ust. 3 Administrator udziela drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym bądź w zapytaniu adres E-mail.

3. Użytkownik może zastrzec (poprzez wpisanie takiej informacji podczas zadawania pytania w ramach usługi „e-porada”), aby odpowiedź nie była publikowana na stronach Serwisu dostępnych dla innych Użytkowników. W takim wypadku udzielona odpowiedź zostanie umieszczona wyłącznie na koncie Użytkownika.

 

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

§ 12.

 1. Dla prawidłowego przeprowadzenie rejestracji oraz korzystania z Serwisu wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. W przeciwnym razie rejestracja lub korzystanie z niektórych usług Serwisu może być utrudnione lub niemożliwe. Szczegółowe informacje o plikach cookie zostały zawarte w Polityce Prywatności Serwisu.
 2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0, Firefox w wersji nie niższej niż 3.0 lub Google Chrome.
 3. Do świadczenia niektórych usług dostępnych w ramach Serwisu niezbędne jest posiadanie prawidłowo skonfigurowanej skrzynki poczty elektronicznej.

Faktury

§ 13.

 1. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT za wykonaną usługę, jest zobowiązany zaznaczyć odpowiednią opcję w trakcie zamawiania usługi odpłatnej oraz prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza dostępnego w jego Koncie Użytkownika.
 2. W przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury VAT, Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.
 3. Składając zamówienie Użytkownik może zaznaczyć chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

 

Prawa autorskie

§ 14.

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie należą do Administratora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). Żaden z utworów w całości, jak i części (informacja prawna, artykuł, opinia prawna i inne treści) znajdujący się na stronie Serwisie, a także pozyskany przez Użytkowników w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także z zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody MJ Creation Sp. z o.o. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody MJ Creation Sp. z o. o. z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

 

Informacja handlowa

§ 15.

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników.

 

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§ 16.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu. W przypadku planowanej przerwy, trwającej co najmniej 5 godzin, Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie poinformowani na stronie Serwisu.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo umieszczania w komercyjnej części serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Korzystanie z komercyjnej części Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające prawa Administratora lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.
 4. Administrator zastrzega, że w opinii lub wypowiedzi umieszczonej na stronie Forum nie mogą znaleźć się treści reklamujące przedsiębiorców i osoby wykonujące wolne zawody oraz treści reklamujące ich działalność lub oferowane przez nich towary i usługi ani żadne oferty.

Postępowanie reklamacyjne

§ 17.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z komercyjnej części serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@portalspadkowy.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres E-mailowy Użytkownika.

 

§ 21.

Odstąpienie od umowy

W związku z tym, że Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

 

Postanowienia końcowe

§ 18.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

 

§ 19.

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Administratora o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy.

 

§ 20.

 1. Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego.
 2. Administrator ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu, po wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu na przywrócenie stanu zgodnego z prawem, w następujących przypadkach:
  1. rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. udostępnieniu hasła dostępu przez Użytkownika osobom trzecim;
  3. gdy usunięcia Konta Użytkownika nakazują przepisy prawa;
  4. Usunięcie Konta Użytkownika, niezależnie od tego, czy zostało dokonane przez Administratora czy przez samego Użytkownika, jest równoznaczne z wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym trwających umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

Drukuj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »